Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Zakat tidak diserahkan kecuali kepada delapan golongan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk fisabilillah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan …

Lanjutkan membaca...